„Изпълнение на допълнителни дейности по техническа рекултивация и възстановяване

на ХТС, предвидени в одобрената Допълнителна проекто-сметна документация (ДПСД)

на работен проект за обект: „Хвостохранилище „Медет”. Рекултивация на откоси и

площи извън границите на концесията, изграждане на дренажи и отводнителни

съоръжения в зоната на стените”.

 

Процедура на договаряне „без обявление” за възлагане на обществена 

 поръчка по ЗОП, с предмет: „ Изготвяне на Допълнителна

проекто-сметна документация /ДПСД/ на работен проект за

 обект: „Хвостохранилище „Медет”. Рекултивация на откоси

 и площи извън границите на концесията, изграждане на

дренажи и отводнителни съоръжения в зоната на стените”.

 

 

Избор на изпълнител за извършване на строителни и рекултивационни дейности за

 обект: „Рудник „Маджарово” - Десен бряг - щолни, комини и обрушовки” по ПМС № 140 / 1992г.”  

 

           Избор на изпълнител за извършване на дейности по обезопасяване на минни изработки,

          техническа и биологична рекултивация на обект: „Рудник „Маджарово” – Ляв бряг

         – щолни, комини и обрушовки”

 

„МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „РОСЕН”

 

„МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ВЪРЛИ БРЯГ

 

„МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „УСТРЕМ-4”

 

„Рекултивация на замърсени терени в района на претоварна гара „Смилец”

 

„Препомпване към котлована на рудник „Цар Асен” на дебалансовите разтвори,

изтичащи от насипището за окисни води при рудник „Цар Асен”, с цел недопускане

 изтичане на същите към река Луда Яна”.

 

 

„Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „ЕЛШИЦА”.

 

 

Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Радка”